image

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית בעירייה מונה שבעה עורכי דין ובראשה היועץ המשפטי-עו"ד רוני אמיר שסמכויותיו מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976. תפקידו של היועץ המשפטי הוא ליתן יעוץ וחוות דעת לעירייה על מחלקותיה ואגפיה, לרבות יעוץ למועצת העיר, הועדות השונות והועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסק היועץ המשפטי, יחד עם עורכי הדין בלשכה בניסוח ועריכת חוזים. 

עורכי הדין מייצגים את העירייה בהליכים שיפוטיים בפני בתי המשפט, בערכאות השונות, בתי משפט השלום, המחוזי, העליון ובבג"צ. עורכי הדין מיצגים את העירייה גם בפני ועדת הערר לענייני ארנונה ובפני ועדת הערר לענייני תכנון ובנייה ומוסדות התכנון השונים.

כל אחד מעורכי הדין בלשכה משמש גם כתובע בשם המדינה, מכח הסמכה שקיבל מהיועץ המשפטי לממשלה ופועל בכפוף להנחיותיו. בתפקידם כתובעים, מגישים כתבי אישום כנגד המבצעים עבירות לפי חוקי העזר לאשדוד, חוק התכנון והבניה ביצוע עבודות בניה ללא היתר, בסטייה מהיתר, שימושים חורגים, הפרות צוים מנהליים ושיפוטיים, וכן בעבירות לפי חוק רישוי עסקים ניהול עסק ללא רשיון בניגוד לתנאי הרשיון ובעבירות של הפרת צווים.

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545036 | פלילי 08-8545038
פקס: 08-8677782 | פלילי 08-8545855
שעות פעילות: 08:00-16:00
כתובת: בית העירייה, קומה 4, חדר 434

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
רוני עמיר היועץ המשפטי לעירייה 08-8545039 ronia@ashdod.muni.il
לאה אלישע מנהלת הלשכה המשפטית 08-8545036 leaa@ashdod.muni.il
close