image

ייעודי קרקע ופרצלציה

פעילות המחלקה 

עדכון , טיוב ואחזקת מערכת ייעודי קרקע ממוחשבת (גרפית ומילולית - אלפא נומרית), באמצעותה ניתן להפיק מידע סטטוטורי בדבר תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות תוכניות בהליכי תכנון ותוכניות מאושרות החלות במקרקעין בתחום המרחב התכנוני העירוני.

 המידע המצוי במערכת מהווה בסיס להכנת/הפקת מידע תכנוני לפי סעיף 119 א' לחוק ומידע להיתר לפי סעיף 145 לחוק.

בסיס הנתונים של מערכת יעודי קרקע מהווה כלי עזר תכנוני לגורמים ברשות המקומית על יחידותיה ובאמצעות האתר ההנדסי (GIS) – גם לציבור המתכננים לתושבים וליזמים

באתר ההנדסי ניתן לקבל נתונים לגבי פריט נבחר כגון יעוד קרקע, מספר מגרש ומספר תוכנית שממנה נגזרו נתונים אלה ואחרים.(ראו פירוט בלשונית "מידע גאוגרפי")

קידום לאישור של תשריטי איחוד, חלוקה ותשריטים לצרכי הסדרה ורישום חלקות ובעלויות במרכז למיפוי ישראל ובספרי האחוזה (טאבו),

ניהול ואחזקת ארכיב ממוחשב ופיזי לתוכניות מאושרות.

עדכון רשימת וגבולות כלל התוכניות החלות בעיר ע"ג מפות מפתח/אינדקס רבעיות

 

מנהלת המח': ויקטוריה וקסנבורג

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545329
פקס: 08-8677810
דואר אלקטרוני: viktorya@ashdod.muni.il
כתובת: בית העירייה, רח' הגדוד העברי 10, קומה 2.
close