image

רפורמה בחוק תכנון ובנייה 2014 - תיקון 101

 מטרת הרפורמה לייעל ולפשט את תהליכי התכנון ורישוי הבנייה.

הרפורמה אשר הפכה לאחרונה לחוק במסגרת אישור תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה תוצר של עבודה ארוכת שנים, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לקיצור הליכי מתן אישורי בנייה ולשיפור איכות הבנייה בישראל.

לרפורמה שלושה מרכיבים מרכזיים

  • הגדלת סמכויות הוועדה המקומית לאשר מגוון רחב של תכניות בניין עיר (תב"ע).
  • ביטול הצורך בהוצאת היתר בנייה עבור סוגי הבניינים המפורטים בתקנות פטור מהיתר.
  • חיוב המדינה בתקצוב ובקביעת יעדים לדיור בר השגה.

תכנון

הקלה על הליכי תכנון ובנייה על ידי ביזור וחלוקה מחדש של סמכויות התכנון בין הוועדות המחוזיות לבין הוועדות המקומיות:

הרמה המקומית

הבחנה בין 4 סוגי ועדות מקומיות והגדלת הסמכויות בהתאמה ליכולת הוועדה המקומית. הסמכויות שניתנו לוועדות המקומיות הינן בעלות השפעה מקומית שעיקרן להבטיח עצמאות בניהול שטחי הציבור ולהקל על פרויקטים עירוניים.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד מוגדרת כוועדה מקומית "עצמאית" (ללא תכנית כוללנית, שנמצאת בשלבי תכנון) – ועדה שהוסמכה על ידי שר הפנים, ומקבלת 20 סמכויות חדשות על 12 הסמכויות הקיימות בחוק ובסה"כ 32 סמכויות לאישור תכניות בנין עיר בסמכות ועדה מקומית, (הסמכויות הנוספות יפוגו ככל שלא תוגש תכנית מתאר כוללנית לאישור הוועדה המחוזית תוך 5 שנים ממועד ההסמכה).

הרמה המחוזית

מענה לסוגיות על מקומיות, תכניות גדולות היקף ומורכבות למגורים, תשתיות, תעסוקה, קידום והובלת תכניות מתאר כוללניות, בקרה, מתן ייעוץ והנחיה מקצועיים לוועדות המקומיות.

הרמה הארצית 

  • קביעת קווי מדיניות כלליים-ארציים.
  • הגדלת יכולתן המקצועית של הועדות המקומיות, הרכב הוועדה, תמיכה מקצועית ותקציבית.
  • קיצור לוחות זמנים וייעול הליכי תכנון ובנייה בחוק.
  • שיפור השירות והגברת השקיפות בעבודת הועדות והבקרה עליהן.

רישוי

ביטול הצורך בהוצאת היתר בנייה מתייחס אך ורק לסוגי הבניינים המפורטים בתקנות הפטור מהיתר, שייכנסו לתוקף בתחילת חודש אוגוסט 2014. 

פטור מהיתר בנייה ניתן בכפוף לעמידה בכל הוראות החוק, חוקי העזר העירוניים, תקנות התכנון והבנייה, הוראות תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין וההוראות המרחביות אשר פורסמו על ידי הוועדה המקומית.

ביצוע כל עבודה אשר הייתה אסורה טרם אישור הרפורמה אסורה גם לאחר אישורה.
ביצוע כל עבודה אשר הייתה מותרת טרם אישור הרפורמה ומפורטת בתקנות פטור מהיתר ניתנת לביצוע ללא היתר בנייה.

 

חובת דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

ביחס לחלק מהעבודות הפטורות מהיתר בנייה, חלה חובה לדווח לוועדה המקומית לאחר ביצוע העבודות, כמפורט בתקנות הפטור.
יש לדווח לוועדה בטופס המיועד לכך. ניתן להוריד את טופס דיווח לוועדה המקומית מאתר זה ולשלוח אותו בדוא"ל: ptor@ashdod.muni.il
כמו כן ניתן למלא טופס דיווח מקוון באתר משרד הפנים. 

 

מידע נוסף

למידע נוסף בנושא הרפורמה והליכי רישוי ניתן להיכנס לאתר "שער המידע לרישוי ובנייה" של משרד הפנים.  

close