image

מערכת ה-GIS

מערכת מוחשבת לניתוח, עיבוד ותצוגה של מידע בזיקה גאוגרפית. 

מבנה המערכת

המערכת בנוייה משכבות מיפוי נושאיות הקשורות למאגר מידע אלפא נומרי. 
שכבות המיפוי בנויות לפי נושאים (לדוגמה: שכבת מבנים, שכבת דרכים וכו') ומעוגנות לרשת קואורדינטות אחידה כך שניתן "להניחן" במדויק זו על זו. כל שכבה מורכבת מפריטים הבנויים בשיטה וקטורית המאפשרת אבחון לוגי של כל פריט. מבנה זה מאפשר זיהוי מרחבי מדויק שלכל רכיבי המיפוי.

המידע האלפא נומרי מכיל נתונים אודות הפריטים המצויים בשכבות המיפוי. לכל פרט אוסף נתונים (טבלאי) הכולל מידע גיאוגרפי ונתונים שונים נוספים. הנתונים הגיאוגרפיים מגדירים את מקומו וצורתו של הפריט בשכבת המיפוי והנתונים הנוספים מגדירים תכונות שונות נוספות. בכך מקיימים הפריטים קשר וזיקה הן לסביבה הגרפית והן לסביבה האלפא נומרית. 

השימוש במערכת

המערכת מאפשרת (בשל האמור לעיל) ביצוע פעולות בממד הגרפי והאלפא נומרי. 

פעולות אופייניות 

• הוספת והסרת שכבות

• הגדלה, הקטנה, בחירת אזור, התמקדות

• מדידת מרחקים, איתור מסלולים 

• מיון, גזירה, שאילתות 

• הפקת מפות ודו"חות

למערכת יתרון במתן מידע מרחבי אודות אזורים שאינם מוכרים ומוגדרים גיאוגרפית ונדרש לסמנם באופן גרפי. למשל: השאלה "כמה תושבים ברמת גן?" אינה מחייבת מענה במערכת GIS שכן לעיר הגדרה מרחבית מוכרת ואף קיימים לפיה רישומי תושבים במערכות אלפאנומריות. השאלה "כמה תושבים נמצאים בטווח 100 מ' מרח' ביאליק?" היא שאלה מתאימה למערכת GIS שכן האזור הוגדר אד הוק ולצורך מתן מענה נדרש לזהותו ולהגדירו גאוגרפית. 

אפשרויות השימוש

את השאלה דלעיל "כמה תושבים נמצאים בטווח 100 מ' מרח' ביאליק?" ניתן לשאול באמצעות מערכת GIS בצורות הבאות: 

בצורה גרפית - על ידי תיחום האזור המבוקש על המפה במסך. 
בצורה אלפאנומרית - על ידי הקלדת קואורדינטות הקצה של האזור המבוקש. 

את התשובה לשאלה ניתן לקבל בצורות הבאות: 

בצורה גרפית - מפת האזור עליה התיחום המבוקש וכתובית בה יופיע מספר התושבים. 
בצורה אלפאנומרית - טבלא או דו"ח של כמות התושבים. 
גרפית ואלפאנומרית - מפה בשילוב דו"ח. 

הערה : האמור לעיל מתייחס למערכות GIS באופן כללי ועקרוני.

 

close