image

תשלום אגרה למידע

הגשת בקשה לדף מידע או לתיק מידע, כרוכה בתשלום: את התשלום ניתן לבצע לבצע באשראי כאן, לאחר התשלום יש לפעול לפי ההנחיות בהמשך. לחלופין - במזומן באמצעות שובר לתשלום בדואר. (ניתן לקבל שובר בדלפק הרישוי במינהל הנדסה- בניין העיריה קומה 2. בימים א'-ה' בין 8:30-12:00). 

הזמנת דף מידע או תיק מידע, כרוכה בתשלום אגרת מידע, להלן שיעורה:

שיעור אגרת מידע:

תיאור הקרקע

מחיר

מגרש בודד

194 ₪

2 מגרשים בקרקע רצופה

311 ₪

כל מגרש נוסף בקרקע רצופה

97 ₪

close