image

דף מידע תכנוני

איך מגישים בקשה לדף מידע תכנוני?

(שלא לצורך הגשת בקשה להיתר)

"דף מידע תכנוני" (מידע עפ"י סעיף 119א' לחוק) מהווה אסמכתא כתובה מהוועדה על התכניות החלות בקרקע (תכניות מאושרות ותכניות בהליכי אישור והכנה), אך אינו יכול לשמש לצורך הגשת בקשה להיתר.  

בעמוד זה תוכל לבצע הזמנת דף מידע תכנוני ולבצע תשלום אגרת המידע לטיפול בהפקתו.

על מנת לבצע תשלום את ההזמנה, יש למלא את השדות הבאים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "תשלום מידע". התשלום יכול להתבצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי.

יש לעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע תשלום, אותו יש לשמור לצורך מעקב.

לתשומת לבך:

דף מידע תכנוני יימסר למבקש לא יאוחר מ-30 ימים מיום ביצוע התשלום (הזמנה).

דף מידע משמש שמאי מקרקעין, עורכי דין ואחרים כאסמכתא חתומה של הוועדה המקומית (למשל לצורך ביצוע עסקאות במגרש וכד'). המידע יימסר לכתובת הדוא"ל שתוזן בבקשה

תשלום והזמנת אגרת מידע

close