image

התחדשות עירונית

עיריית אשדוד מקדמת מדיניות תכנון אשר מובילה ומעודדת תהליכי התחדשות עירונית. יעד המדיניות הינו תכנון יעיל של הקרקע הציבורית ושדרוג המרחב הציבורי לרבות התשתיות העירוניות, שיפוץ וחידוש מבני המגורים ותוספת של מבני ציבור חדשים על מנת לשפר את איכות החיים של תושביה ולהגביר את העירוניות ורמת השירות לה זוכה התושב. השקעה זו נשענת לרוב על תוספת יחידות הדיור החדשות אשר הקמתן מאפשרת קליטת זוגות צעירים בשכונות הוותיקות, החייאת מרכזים מסחריים, מרכזים עירוניים ומבני ציבור. על כן תהליך ההתחדשות העירונית מוגדר על ידי הנהגת העיר כיעד חברתי וציבורי לאומי אשר מאפשר לאזן את התפתחות העיר ולספק את הצרכים הציבוריים המחויבים מהרשות תוך ניצול מרבי של משאב הקרקע החסר.

על כן, לאור המחסור בקרקע לבניה קובעת תכנית המתאר החדשה לאשדוד 2030 כי חלק גדול ככל הניתן מהבינוי העתידי של העיר אשדוד יתבצע במסגרת השטחים המבונים. כך יישמרו שטחים פתוחים וייעשה שימוש יעיל בקרקע, בתשתיות הקיימות ובמוסדות הציבור. צפוי אם כך, כי תוספת בנייה זו תוביל להתחדשות המלאי הבנוי ותמנע הידרדרותן של שכונות ותיקות, הן מן ההיבט הפיזי והן מן ההיבט החברתי.

 

close