image

השבחה

יטל השבחה הוא תשלום המוטל על בעל מקרקעין או חוכר לדורות מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בגין אישור תוכנית בניין עיר ( תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך המקרקעין. ככלל, כל תוכנית אשר מוסיפה זכויות, או מתירה זכויות שימוש נרחבות יותר מאשר היה מותר קודם לכן, היא תוכנית משביחה הטומנת בחובה חיוב בהיטל השבחה. 

חשוב לדעת, כי גם במקרה בו ניתנת "הקלה" או ניתן "היתר לשימוש חורג", יוטל בדרך כלל היטל השבחה. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה שנוצרה.

מנהל מחלקת השבחה ליאור ישראלי | צילום: נדין גורוכובסקי

"מועד המימוש"

המועד שבו מממש בעל המקרקעין את הזכות שהושבחה. עקרונית, ניתן לדבר על שני סוגים של מימוש. האחד, הוא בקשה להיתר בנייה אשר תוציא לפועל את זכויות הבנייה החדשות. השני, הוא מכירת המקרקעין. במקרה זה, מכירת הנכס כוללת בתוכה את מכירת הפוטנציאל החדש. החל ממועד המימוש ואילך חלה חובה לשלם בפועל, וסכום ההיטל יצבור בנוסף להצמדה גם ריבית.

על מי חלה חובת התשלום?

על אף שהחבות בהיטל השבחה חלה על המוכר, כמי שהיה בעל המקרקעין בעת שאושרה התוכנית המשביחה, מדובר בזכות הניתנת להתנאה. דהיינו, הצדדים יכולים להסכים ביניהם כי דווקא הקונה ישלם את היטל ההשבחה. חשוב לזכור, כי הדבר יקבל ביטוי מפורש בחוזה המכר.

(הנוהג המקובל הוא כי כל תשלום בהיטל השבחה עד ליום חתימת החוזה חל על המוכר, וכל היטל לאחר חתימת החוזה חל על הקונה).

ערעור על החבות בהיטל השבחה

חוק התכנון והבנייה קובע מנגנונים שונים לערער על החיוב בהיטל השבחה, בין עם מדובר בערעור על עצם החיוב ובין בערעור על שיעור ההיטל. הדבר מוסדר בהליך של פנייה למוסד השמאים המכריעים בוועדות הערר המחוזיות להיטל השבחה.

פטורים מהיטל השבחה

חוק התכנון והבנייה קובע מספר פטורים מהיטל השבחה. העיקרי והמוכר ביותר הוא הפטור מהיטל השבחה במקרה של הרחבת דירה עד לגודל של 140 מ"ר, כאשר בעל המקרקעין או קרובו מתחייבים לגור בדירה לפחות 4 שנים מגמר הבנייה. בנוסף, מספר סעיפים המקנים פטור וביניהם: שכונות שיקום, אזור שיקום, מוסדות ציבוריים, נגישות, דרך ציבורית, חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ועוד.

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545828
שעות פעילות: ימים ב', ה' 08:30-12:00
ימי ג' 16:00-18:30
כתובת: בניין העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ליאור ישראלי מנהל מחלקת השבחה 08-8545828 lior@ashdod.muni.il
דניאלה כהן מזכירת מחלקת השבחה 08-8545828 danielac@ashdod.muni.il
רוית מויאל ע. מנהל מח' השבחה 08-8545020 ravit@ashdod.muni.il
יפעת אבוחצירא טופסי טיולים 08-8545885 ifaat@ashdod.muni.il
close