image

תחרויות אדריכליות

המאמץ לשיפור איכות התכנון בעיר ומיצובה של אשדוד כעיר מתקדמת ומודרנית הובילו למדיניות המעמידה את פיתוח המרחב הציבורי בראש סדר העדיפויות. כחלק ממגמה זו ניתנת תשומת לב רבה לעיצוב מבני הציבור החדשים בעיר. כך התגבשה בעיריית אשדוד תפישה המאמצת את פורמט התחרויות האדריכליות כמנגנון לשיפור התוצר התכנוני, ובתוך כך עידוד השיח האדריכלי המקצועי כערך תרבותי חשוב בפני עצמו. תחרויות אדריכליות נהנות מיתרונות נוספים; הן מקדמות פרסום ויחסי ציבור, שקיפות תהליכית, מעורבות ציבורית ודיון בתוצרי תכנון, שוויון הזדמנויות למתכננים, הגברת יצירתיות, האצת חדשנות, התעדכנות טכנולוגית ורעיונית ביחס לנעשה בעולם הרחב תוך קידום מצוינות אדריכלית.

תחרויות תכנון למבני ציבור

מבני הציבור הם הזדמנות לקדם את איכות התכנון בעיר. כגוף המקדם מבני ציבור רבים, פועלת העירייה על מנת לשפר את איכות התוצר התכנוני של מבני הציבור, המשפיע באופן נחרץ על חווית התושב ואיכות החיים בעיר. כך במסגרת קידום תהליכי התכנון נבחנות חלופות ותפישות עיצוב שונות של אדריכלים, ובכך מתאפשר למזמינה לקבל את התוצר התכנוני הטוב ביותר ולמקסם את התמורה לכספים הציבוריים המיועדים למבנים אלה. תחרות אדריכלית תיערך עבור פרויקטים מרכזיים הניצבים על סדר היום הציבורי ולהם השפעה מהותית על המרחב העירוני. התחרויות מיועדות למאגר המתכננים העירוני.

תחרויות תכנון למעגלי תנועה בעיר

באשדוד מערכת תנועה איכותית ויעילה, וכחלק מתפישת התכנון התחבורתית קיימים בעיר מעגלי תנועה רבים. חלק ממעגלי התנועה הללו פותחו במהלך השנים ובחלקם הוצבו פסלים המהווים נקודות ציון משמעותיות בעיר. מאחר שלפיתוח מעגלי התנועה ולנוכחותם יש השפעה רבה על המרחב הציבורי, מקדמת העירייה תחרויות תכנון ועיצוב למעגלי התנועה החדשים שטרם פותחו. התחרויות פתוחות לקהל המתכננים והפסלים.

פרויקטי תכנון סטודנטיאליים

עיריית אשדוד מאמינה כי החיבור לאקדמיה חשוב לכל עיר אשר מעוניינת למצב עצמה בקדמת השיח האדריכלי. היות שאשדוד הציבה לעצמה כחזון את נושא החדשנות והקדמה בתחום הבינוי והתכנון העירוני, מתקיימים שיתופי פעולה בנושאי תכנון וחדשנות עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

תחרות הבניין היפה

עיריית אשדוד בשיתוף איגוד הקבלנים והתאחדות בוני הארץ מקדמת תחרות שנתית לבניין היפה. התחרות פתוחה לכל המבנים שקיבלו טפסי 4 באותה השנה.

close