image

אגרות והיטלים

המחלקה עוסקת בחישובים וחיובים של אגרות בניה והיטלי פיתוח.

במדידת נכסים ובחישובי שטחים מחויבים בארנונה  ודיווחם לאגף הגביה.

מנהלת מחלקת חשבות אגרות והיטלים אילנית זוהר | צילום: נדין גורוכובסקי

אגרת בניה

אגרת בניה ניגבת מכוח תקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתר , תנאים ואגרות ) התש"ל – 1970בתוספת השלישית לתקנות מפורטים הנחיות לחישוב שטחי ונפחי בניה , אגרות ושיעורי אגרות למתן היתר.

פקדון

פיקדון נגבה מכוח סעיף 1.00.13 (א) לתקנות התכנון והבניה הקובע כי עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש 20% מסכום האגרה המשוערת המשתלמת בעד ההיתר.

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת תשתיות עירוניות , ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים על תיקוניהם ובהתאם למפורט בהם.

סרגל מידע לשלבי רישוי

להלן חוקי העזר הרלוונטים:

חוק עזר לאשדוד (סלילת רחובות) , התשס"ז 2007
חוק עזר לאשדוד (תיעול) , התשס"ז 2007
חוק עזר לאשדוד (שטחים ציבוריים פתוחים) , התשס"ט 2009

חוקי עזר עירוניים אשדוד

הרשות רשאית לגבות היטלי פיתוח באחד או יותר מהמקרים הבאים:

• תחילתן (כהגדרתן בחוקי העזר) של עבודות הפיתוח הרלוונטיות בסביבת הנכס
• בהוצאת היתר בניה – כתנאי למתן היתר
• ביחס לבניה חורגת – בהתאם למפורט בחוק העזר
• בעת בקשת אישור לרשם המקרקעין בדבר העדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו (טופס טיולים)


היטלי הפיתוח משולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבניה בגין קרקע מכל סוג שהוא מחייבים לפי מ"ר קרקע.
תעריפי ההיטלים מתעדכנים בראשון לחודש בהתאם למדד המחירים לצרכן ומופיעים באתר ההנדסי של עירית אשדוד.

תשלום האגרות וההיטלים יבוצע במזומן בלבד באחת מהדרכים הבאות:

א. תשלום באמצעות אתר האינטרנט העירוני לסכום של עד 100,000 ש"ח.
ב. בכרטיס אשראי באמצעות אגף הגביה.
ג. באמצעות הדואר לאחר קבלת שובר תשלום מאגף הגביה או ממחלקת אגרות.
ד. העברה בנקאית לחשבונות בנק של עיריית אשדוד לסכומים שמעל 100,000 ש"ח.

לאחר ביצוע התשלום יש להעביר את הקבלה / הוכחת התשלום למחלקת האגרות במייל.

 

דיווחי ארנונה

המחלקה עוסקת במדידת נכסים בהתאם לצו הארנונה המתעדכן אחת לשנה עפ"י החלטת מועצת העיר. 
מטפלת בדיווחי שטחים לארנונה בהתאם למדידות. ומעדכנת שטחים מחויבים בארנונה בהתאם לדוחות של מח' הפיקוח. 
טפסי טיולים
המחלקה מטפלת בטפסי בקשה לקבלת אישור לרשם המקרקעין.

 

דרכי התקשרות

טלפון: 088548754
דואר אלקטרוני: agrot@ashdod.muni.il
שעות פעילות: ימים א', ה' - 8:30-12:00
ימי ג' - 16:00-18:30

שעות מענה טלפוני:
ימים א', ד' - 8:30-12:00

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אילנית זוהר מנהלת מחלקת חשבות אגרות והיטלים 08-8545325 ilanit@ashdod.muni.il
יורם חביב סגן מנהל מחלקת חשבות 08-8545333 yoram-h@ashdod.muni.il
מאשה שרגורודסקי בודקת תכניות לאגרות והיטלים 08-8545899 mashas@ashdod.muni.il
שלמה לוטטי חשב ארנונה 08-8545326 shlomolot@ashdod.muni.il
ימית טל אחראית דיווחי ארנונה 08-8545324 yamittal@ashdod.muni.il
לובה ולסקי מזכירת מחלקת אגרות והיטלים 088548754 lobav@ashdod.muni.il
close