image

היחידה לתכנון אסטרטגי

 

 היחידה לתכנון אסטרטגי, שהוקמה בשנת 2009, היא יחידת מטה הכפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה. היחידה אחראית על הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח. היחידה אמונה על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים חוצי ארגון, על בנייתו של מסד נתונים עירוניים ועל פיתוח תשתית הידע העירוני. פעילות היחידה לתכנון אסטרטגי תורמת ל"ראיית על" של אשדוד ושל תהליכים ומגמות המתרחשים בה, מסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית.


היחידה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים, המזינים זה את זה הדדית: חשיבה ותכנון אסטרטגי, מדידה, בקרה והערכה, ותחום 
המידע,המחקר והפיתוח:

תכנון אסטרטגי

הובלה של המהלך האסטרטגי להטמעת החזון העירוני ומדיניות העירייה בכלל הארגון, מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח, המזהה מגמות עומק, מגבשת תוכניות אב נושאיות ומובילה מהלכים חוצי ארגון. זאת תוך זיהוי ממשקים, טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף למגוון קהלים. 

א.      הובלת ההטמעה של חזון ראש העיר והמדיניות העירונית

 • עדכון החזון והטמעתו בעבודת כלל גופי העירייה
 • הטמעת הניהול והתכנון האסטרטגי בארגון
 • הובלת דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה
 • עדכון והטמעת הדגשים הניהוליים בתוכניות העבודה מקושרות תקציב

ב.      תכנון אסטרטגי מקדם חזון

 • יזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות
 • תוכנית המתאר העירונית – פיתוח ידע, הובלת רכיב שיתוף הציבור והטמעתו
 • הטמעת תוכנית האב לתחבורה מקיימת – היבטים חברתיים
 • התחדשות עירונית – תפיסה ופרוגראמות בהיבט החברתי וצרכי ציבור 
 • עיר חכמה – פיתוח תפיסה עירונית
 • חוסן קהילתי   - קידם והבנייה של תורת הפעלה ותשתית עירונית 

ג.       הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית

 • פיתוח ידע יישומי לשותפויות ושיתוף ציבור
 • שותפות עם האקדמיה
 • פיתוח ידע בנושא עירוניות מקיימת והפצתו
 • פיתוח ידע בנושא התחדשות עירונית והפצתו 

ד.      קידום חדשנות ארגונית וניהולית

 • ניהול והובלת מעגל התכנון השנתי –הערכת מצב, תכנון וחשיבה, הבקרה, מדידה והערכה
 • הטמעת הקוד האתי וערכי הארגון
 • הטמעת תפיסות ניהוליות וסדנאות ניהול

הובלת תהליכי תכנון, מדידה ובקרה

היחידה לתכנון אסטרטגי מבנה, מובילה, מנהלת וממסדת את מעגל התכנון השנתי, הכולל תכנון, מדידה ובקרה, כולל פיתוח המדדים, כלי התכנון והמדידה, המנגנונים והשגרות הניהוליות בכלל הארגון, כאמצעי מרכזי לבחינת מידת ההתקדמות בהשגת החזון והמדיניות.  

א.      מעגל התכנון העירוני

 • ניהול לוח התכנון השנתי
 • הובלת מהלך התכנון העירוני לאור הערכת מצב מובנית
 • כתיבת ספר תכניות העבודה מקושרות תקציב

ב.      מדידה ובקרה

 • מדידה חצי שנתית ושנתית של העשייה הארגונית – מדדי מנכ"ל ועמידה בתוכנית העבודה, תוך הפקת תובנות ולקחים
 • ניהול וביצוע סקרי שביעות רצון – הדופק העירוני 
 • ניהול וביצוע סקרים פנים ארגוניים

ג.        ניתוח והערכה

 • הערכת תהליכים חוצי ארגון
 • זיהוי וסימון תחומים בהם יש פערים משמעותיים להמשך טיפול
 • ניתוח מגמות עירוניות
 • למידה מהצלחות

ד.      פיתוח כלים ושיטות

 • פיתוח תבחינים עירוניים למעקב אחר מגמות והתפתחויות
 • פיתוח תבחיני ניהול ארגוניים
 • טיוב שוטף ונמשך של כלל מנגנוני המדידה וההערכה

מידע, מחקר ופיתוח

היחידה האסטרטגית עוסקת באיסוף, ריכוז והנגשה של כלל המידע העירוני הרלוונטי לטובת תהליכי קבלת החלטות עירוניות. היחידה מהווהמוקד לפיתוח מתמיד של ידע, חדשנות ויזמות בתחומי העשייה העירונית והניהול הארגוני. 

א.      בסיס מידע – נגיש, מקיף ומתעדכן

 • איסוף נתונים וניתוחם באופן שוטף
 • תכנון, ביצוע וניתוח של סקרי עמדות, הרגלים , צרכים ועוד – ככלי עזר בתכנון
 • ניתוח מחקרים וסקרים חוץ ארגוניים - בהשוואה לערים אחרות בארץ ובעולם ובראייה רב שנתית

ב.      הפקת מידע והפצתו

 • שנתון סטטיסטי
 • מִספרים מֶספרים
 • חוברת תכניות עבודה ומדידתן

ג.       מו"פ עירוני

 • ימי עיון ומדיניות
 • למידה ארגונית והתחדשות עירונית
 • יזום מחקרים, ניירות עמדה וריכוז ידע
 • יצירת שותפויות עם מוסדות אקדמיים בארץ לעידוד המחקר על העיר אשדוד
 • השתתפות בכנסים

תרשים מבנה היחידה לתכנון אסטרטגי המתואר באמצעות 3 גלגלי שיניים: אדום, סגול וירוק

 

 

אנשי קשר היחידה לתכנון אסטרטגי

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אסתי פילוס מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי 08-8545878/9 esthyp@ashdod.muni.il
ד"ר שרית ניסים מנהלת מחלקת מחקר וידע עירוני 08-8545879 saritnis@ashdod.muni.il
אוריה שלג מנהלת מדור תכניות עבודה ומדידה 08-8545263 oriya@ashdod.muni.il
עדנה ברדה מזכירת היחידה לתכנון אסטרטגי 08-9568245 edna@ashdod.muni.il

FDHSSKJ

KLHJKghdhg

lkhkjgkjd

close