image

סקרים

 

הצורך הגובר בכלים מקצועיים לסיוע בתהליכי קבלת החלטות, הוביל לבניית מערכת עצמאית לביצוע סקרים בתוך היחידה לתכנון אסטרטגי. בניית יכולת ביצוע סקרים באופן בלתי תלוי מאפשרת פיתוח נושאי מחקר בהתאם לצרכי העירייה, הרחבת כמות ומגוון הסקרים המבוצעים ושילוב מסקנות הסקרים בתכניות העבודה, תוך הקטנת עלויות הביצוע. 

סקר שביעות רצון פברואר 2011

סקר אורח חיים בריא באשדוד 2011

close