image

אשדוד עיר לכל תושביה

"העשייה העירונית תתאפיין בתהליכי שיפור תמידי להשיג מצוינות בשירות לתושב. זאת, תוך הצבת התושב במרכז, דאגה לביטחונו האישי ושיתופו בתהליכים והחלטות עירוניות". 

קווי מדיניות

התושב במרכז

 • קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה העירונית והטמעת תודעת שירות גבוהה, המבוססת על יושרה ואמינות אישית, תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים להשגת מצוינות.
 • הבניית מערכת שירות עירונית איכותית, המתאפיינת בנגישות, זמינות, שקיפות ושירות איכותי.
 • הגברת הקשר האישי בין התושב והעירייה וחיזוקה מחויבות כלפיו.
 • ביסוס תהליכי קבלת ההחלטות על מחקר שוטף, פיתוח ידע וניתוח מתמשך של עמדות התושבים ושביעות רצונם.
 • קידום תרבות עבודה, המבוססת על תהליכי הערכה, מדידה ובקרה כלל מערכתיים לעמידה ביעדים.
 • רתימת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב.
 • שיתוף פעולה עם רשויות שכנות בנושאים חוצי גבולות מוניציפאליים. 

עיר בטוחה

 • הגברת הביטחון האישי, המוגנות ותחושת הביטחון של התושבים, תוך אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר.
 • הגברת הפעילות למניעה ומאבק בפשיעה, באלימות ובוונדליזם.
 • הגברת המודעות והמאבק בתאונות הדרכים.
 • הגברת מוכנות העיר ושיפור היערכותה למצבי חירום (ירי טילים, רעידות אדמה, חומרים מסוכנים וכיו"ב).

שיתוף והשתתפות הציבור

 • שיתוף הציבור ברמה הכלל עירונית, ברמת השירותים בקהילה.
 • יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים, על מנת לאפשר דיאלוג מתמיד.
 • הקמת פורומים משותפים לרשות ולתושבים, לתכנון, קביעת מדיניות ויישומה בתחומים השונים.
 • הרחבת השותפות בין העירייה לבין הסקטור הציבורי, הפרטי והתעשייה בפיתוח מיזמים עירוניים. 

תכניות המממשות את החזון

התושב במרכז

 • הוקם מנהל תפעול - המרכז את כל אגפי הביצוע והשירות המופעלים באופן מערכתי ומסונכרן להשגת היעדים.
 • הקמת מנהלות רובע (העיר בסביבת התושב), להנגשת שירותי העירייה.
 • פיתוח אתר האינטרנט העירוני כפלטפורמה להעברת מידע מהעירייה לתושב ולהיפך וככלי חשוב לחיזוק הקשר עם התושבים.
 • בניית אמנת שירות, המגדירה מדדים להערכה ובקרה של נתינת השירותים לתושב בתחומים: ניקיון ותברואה, מים, ביוב, הדברה, גנים ונוף, דרכים ושבילים, חשמל, פיקוח עירוני, שירותי הנדסה ובינוי, וטרינריה ורישוי עסקים.
 • קיום סקרי שביעות רצון בקרב התושבים - לצורך הבניית תהליכי שיפור וסיוע בקביעת מדיניות העירייה.
 • בנויי מבנה לאגף הגבייה המותאם לשנות 2020 והפעלת מוקד מתוקשב ((Back office, לייעול שירותי אגף הגבייה והנגשתם.
 • פיתוח תהליכים אסטרטגיים פנים ארגוניים, למינוף עבודת העירייה ולשיפור השירות לתושב: הכשרות, תכניות עבודה מקושרות תקציב, תכניות מדידה והערכה, ערכי ליבה וקוד אתי.
 • שדרוג הסביבה הטכנולוגית של המוקד העירוני,לשיפור השירות לתושב. 

עיר בטוחה

 • הפעלת התכנית הלאומית "עיר ללא אלימות", בניית תכנית עבודה רב מערכתית וחיזוק אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר.
 • הקמת חברה עירונית לביטחון.
 • חיזוק המשמר האזרחי ומרכזי השיטור הקהילתיים.
 • רישות העיר במצלמות למניעת ונדליזם – מוקד רואה.
 • העמקת ההיערכות למצבי חירום.
 • אבטחת אזורי הבילוי לצעירים ומבוגרים.
 • הפעלת פרויקט "שטח סטרילי" – כמנוף למאבק בתאונות הדרכים.

שיתוף והשתתפות הציבור

 • בניית תכנית אסטרטגית ומיתוג העיר, בשיתוף הציבור.
 • הרחבת שיתוף הפעולה עם פורום התושבים האזרחי לאיכות הסביבה.
close