image

חזון עירוני

אשדוד עיר לכל תושביה, מבטיחה ומקיימת שיפור מתמיד באיכות החיים הכוללת ובתחושת הביטחון האישי, תוך העמדת התושב במוקד ושיתופו בעשייה.

אשדוד עיר של חינוך איכותי ברמה הלאומית, בדגש על: הצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות.

אשדוד מרכז מגוון, איכותי ואטרקטיבי ,לתרבות, אמנות וספורט המשקף את הרב תרבותיות המייחדת את העיר והמנגיש תחומים אלה לכל התושבים.

אשדוד מובילה בחוסנה הקהילתי וחותרת לשוויון הזדמנויות, צמצום פערים, העצמת הפרט, חיזוק ההון החברתי ולכידות הקהילה.

אשדוד עיר ירוקה, יפה, נקייה ובולטת בחזותה הייחודית, באיכות תשתיותיה ובשימור נכסיה הטבעיים ואיכות סביבתה.

אשדוד עיר חוף תיירותית לאומית ובינלאומית, המעצימה את יתרונותיה הטבעיים, החברתיים והתרבותיים ומדגישה את אופייה המיוחד.

אשדוד תוביל בעצמאותה ובאיתנותה הכלכלית, בהתחדשותה העירונית, בפיתוח תשתיותיה ובפיתוח כלכלי תעסוקתי, תוך פיתוח ענפי תעשיה עתירת ידע.

קוד אתי וערכי ליבה

close