image

פניות הציבור

היח' לפניות הציבור הוקמה בשנת 2005 היח' מורכבת  מס/ מנהל מח' פניות ציבור ושתי רכזות לפניות הציבור המתמחות ביחידות העירייה השונות בחלוקה ביניהן..

היחידה בדרך כלל תיתן מענה ביניים בתוך 14 יום. פניות שאורך הטיפול בהן הינו ברור ולא מצריך בירורים עמוקים מדי לגביהן, תינתן תשובה בתוך כ- 30 יום, פניות מורכבות לגביהן תינתן תשובה בדרך כלל עד 60 יום. כל זאת בכפוף לחוק רשויות מקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008 סעיף 8 (ז). (עניין לו"ז מקסימלי למתן תשובה). 

הפנייה תתברר מול היחידה ו/ או העובד עליו קובלים ומתוך מגמה לאתר את הליקוי באם קיים ולתת מענה לפנייה. ובאם יש צורך להמליץ בפני היחידה לתיקון תהליך או נוהל, וזאת במקום בו קיימת השלכה ניכרת על הציבור הרחב.

הטיפול בתלונות הציבור קודם לאחרונה בחקיקה ראשית, עובדה המשקפת את החשיבות שרואה המחוקק בטיפול בפניות התושבים. זאת ועוד יודגש כי חזון ראש העיר המציב את התושב במרכז מתוך מגמה לתת שירות טוב, יעיל ואמין לתושבי העיר, מחייב אותנו להקפיד בחובה זו הרבה מעבר לאמור בחקיקה.

נציב קבילות הציבור, עו"ד דוד דבש, פועל מכוח חוק הרשויות המקומיות (ממונה תלונות הציבור) תשס"ח – 2008. במילוי תפקידו הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה וממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 70 א (ב) לפקודת העיריות על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

 

תלונה בעניין הנוגע למילוי תפקידו של נילון תהיה ובלבד

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

 

תלונות שאין לבררן 

  1. תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט.
  2. תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  4. תלונה על עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד אין במעשיו משום חריגה מהוראות החוק, תקנות הסכמים.

 

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008 סעיף 15 מחיל חובה על הממונה על תלונות הציבור להגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ- 1 במאי בכל שנה.

במהלך שנת העבודה 2016 טיפל הממונה והיחידה לפניות ציבור ב -917 פניות. 

נוהל פניות ציבור

 לצפייה בדו"חות הממונה לחצו כאן.

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
עו"ד דוד דבש מנהל אגף מוקד עירוני | נציב קבילות הציבור | ממונה על חוק חופש המידע 08-8545499 davidd@ashdod.muni.il
זהבה סבג סגנית מנהל מח' פניות הציבור וחופש המידע 08-8545498 zehavas@ashdod.muni.il
עדי בן איון רכזת פניות הציבור וחופש המידע 08-8545041 pniot@ashdod.muni.il
מלי קוגן רכזת פניות הציבור וחופש המידע 08-8545042 pniot@ashdod.muni.il

 

 

 

 

close