image

רשת ערים בריאות

החל מ-1997 הצטרפה אשדוד לארגון רשת ערים בריאות. מדובר בארגון ארצי לקידום הבריאות והסביבה במסגרות העירוניות, העובד על פי עקרונות"בריאות לכל". כחלק משיתוף הפעולה בין יחידת הבריאות לרשת ערים בריאות נעשה פרופיל עירוני ומיפוי צרכי העיר לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית.

רשת ערים בריאות בישראל מאגדת ערים, מועצות מקומיות ואזוריות, משרדי ממשלה, ארגונים ופרטים הפועלים יחד לפיתוח הבריאות והקיימות במישור המקומי. הרשת מספקת במה לשיתוף במידע והתנסות ומאפשרת התמקצעות, למידת עמיתים ושותפויות רחבות. הרשת חברה מן המניין ברשת האירופית של רשתות לאומיות בהנהגת ארגון הבריאות העולמי.

close