image

בטרם אשדוד

"בטרם" זהו המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם יחידת הבריאות בעירייה על מנת לשמור על ביטחונם של ילדי העיר.

ארגון הבריאות העולמי הגדיר תאונות ילדים כאחת ממגפות האלף השלישי. על פי הערכות, כמחצית מילדי מדינת ישראל נפגעים באופן שדורש טיפול רפואי בקהילה. התאונות מתרחשות בכל מקום: בבית ובחצר, במוסדות החינוך, במרחב הציבורי ובדרכים. מנתונים שנאספו ברחבי העולם עולה כי כ-95% מן התאונות שבהן נפגעים ילדים ניתנות למניעה באמצעים סבירים.

רשויות מקומיות הן גורם חשוב בניהול ובקידום בטיחות הילדים ובצמצום היפגעותם בתאונות. יכולתן להשפיע על בטיחות הילדים רבה, כיוון שפעילותן מקיפה את מכלול תחומי החיים והן אחראיות על התשתיות, על מערכות החינוך ועל שירותים רבים נוספים.

 

פעילויות בנושא בטיחות ילדים

בתחנות טיפת החלב האחיות מעבירות הדרכה בנושא, במשפחתונים פועלים לפי נהלי בטיחות ועוברים השתלמויות, בגני הילדים משלבים את תחום הבטיחות בהשתלמויות ובימי הערכות לגננות העיר, בבתי הספר מקדמי הבריאות משלבים את נושא הבטיחות בהכשרת נאמני הבריאות וכן יש נאמני בטיחות, נושא בטיחות בדרכים לילדים, תכנית שטח סטרילי "אשדוד נוהגת אחרת" לצמצום תאונות דרכים, שבוע בטיחות הילד ועוד. 

 

close