image

חלוקת מים בחירום

פגיעה במקורות המים יכולה להתרחש כתוצאה מהתרחשות של אסונות טבע, מלחמה, פעולת טרור או תקלה. סוגי פגיעה שונים ישפיעו על איכות המים או יפגעו במערכת ההובלה שלהם. ברוב המקרים מערכת המים ודריכות הגורמים המטפלים בה מאפשרים התמודדות ותיקון של הנזק בטווח הקצר וחזרה מהירה לשגרה. יחד עם זאת, בתרחישים קיצוניים של עומס גדול במיוחד וקריסה של מערכות ותשתיות במדינה, כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה, יתכן מצב של מחסור מתמשך במים זורמים במערכת המים או פגיעה מתמשכת באיכות המים. לאירועים מסוג זה השפעה ישירה על שגרת החיים בהיבטים שונים כגון: בישול ושתייה, ניקיון, היגיינה וסניטציה.

עיריית אשדוד ותאגיד המים יובלים נערכים מראש ומתרגלים הקמה והפעלה של תחנות לחלוקת מים בפריסה רחבה בישובים. בתחנות אלו יחולקו לתושבים מים ממיכלים או מים מינרלים. תחנות החלוקה תימצאנה במקומות נגישים לציבור.

בעת חירום ובזמן הפסקות מים באזורים שונים בעיר, יפתחו תחנות חלוקת מים אשר יהיו פזורות ברחבי העיר ובאותם מקומות בהם הופסקה זרימת המים. בעת זו יוכלו התושבים, להצטייד במים.

בכל מקרה מומלץ מאוד להיות מוכנים מבעוד מועד ולהצטייד מראש בכדי להגביר את מוכנותכם להתמודדות עם מצבי חירום, בכלל ומשברי מים בפרט כמו גם בכדי להקטין את הלחץ בשעת חירום ואת הצורך לצאת מהבית.  

הצטיידות מים

  • שמרו בקבוקי מים בבתים.

  • אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש.

  • במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

 

 אמצעי חלוקה

 תחנה חלוקה

 רובע

 מיכלים

 בי"ס גאולים

 א'

 מיכלים

 פארק בן גוריון

 ב'

 בקבוקים

  מקיף א'

 ב'

 מיכלים

 בי"ס מגינים

 ג'

 מיכלים

 בי"ס רעים

 ד'

 בקבוקים

 מקיף ג'

 ד'

 מיכלים

 בי"ס מפתן

 ה'

 בקבוקים

 מקיף ד' 

 ה'

מיכלים

בית לברון

ו'

מיכלים

בי"ס נאות אסתר

ז'

מיכלים

קריית חינוך לבנים

ח'

בקבוקים

מקיף ה'

ח'

מיכלים

בי"ס דביר 

ט'

בקבוקים

אולפנא

ט'

 מיכלים

 ישיבת הסדר+ מתנ"ס

 י'

מיכלים

בי"ס צפרירים

י"א

בקבוקים

מקיף ו'

י"א

מיכלים

בי"ס קשת

י"ב 

בקבוקים

מקיף ט'

י"ב

מיכלים

מקיף ח'

י"ג

 מיכלים

 בי"ס אופק

 ט"ו

 מיכלים

 שירת הים

 י"ז

 מיכלים

 מבנה העירייה 

 סיטי

 בקבוקים

מקיף ז'

סיטי

 מיכלים 

 נוף המרינה

 מרינה

close