image

תקציב 2020 אושר במועצת העיר

מועצת העיר אשדוד אישרה הערב את התקציב לשנת 2020 אשר צמח ב- 103 מיליון ש"ח ועומד על סך של 1.8 מיליארד ₪ בהשוואה לתקציב 2019 שצפוי להיות 1.697 מיליארד ₪. בין התחומים הבולטים ניתן לציין עליה בתקציב החינוך בשיעור של 36 מיליון ₪ בהשוואה ל-2019, בתקציב הנוער שיגדל בכ-2.3 מיליון ₪ פעילות ו- 15 מיליון ₪ פיתוח וכן בתקציב הרווחה שיגדל בכ-11% שהם כ- 33 מיליון ₪

תאריך: 09-01-2020

image

צילום: מייק אדרי

בתקציב עיריית אשדוד לשנת  2020 אשדוד ממצבת את עצמה כרשות הפועלת באופן מובנה ואיכותי לקידום תשתיות עיר חכמה. בשנים האחרונות, אשדוד מקדמת את הנושא במגוון תחומי העשייה: בחינוך, בתרבות, בתחבורה, הביטחון העירוני ועוד. זאת, מתוך ההבנה שעיר אשר צופה פני-עתיד חייבת לשלב טכנולוגיות חדשות לרווחת תושביה. לשם אנו מכוונים, ולשם נגיע. 

לאורך 2010-2020 גידול השקעות של העירייה צמח בכ- 70% בכל תחומי חיי התושב ורואים את המהפכה שאנו עושים בכל תחום ותחום, את ההתקדמות המדהימה שהעיר עברה בתחומי החינוך, התרבות, פיתוח העיר, ניקיון העיר, התעסוקה, השירות לתושב, המוכנות בשעת חירום. זאת בזכות המוטו הברור- התושב במרכז.                                                                                                        

בהתאם למדדי בחינה ארציים, הארנונה באשדוד הינה בין הנמוכות בערים הגדולות. ובכל זאת, גם השנה, בקו רציף לעשור האחרון, בחרה עיריית אשדוד שלא להעלות את הארנונה מעבר לשיעור המתחייב לפי הנחיות משרד הפנים ובמקביל לשמור על איכות השירות הגבוהה באשדוד. זהו נתון נוסף המחייב את העירייה  ביעילות מירבית, תוך מיצוי כל אפיק הכנסה והרחבת בסיס השותפויות שלנו עם גורמי חוץ. 

בזכות ניהול כלכלי מקצועי נכון לאורך השנים  ולמרות העדר ממשלה קבועה, מצבה הכספי של עיריית אשדוד איתן כתמיד על פי כל מדד כלכלי, הן באופן מוחלט והן יחסית לרשויות מקומיות גדולות בשלטון המקומי. 

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי: 

בתקציב זה, הבאנו לידי ביטוי סדר עדיפות אחר השם את הנוער והצעירים במקום הראוי להם מבחינת תקציב ותכניות עבודה. הכרזנו על שנת 2020 כשנת הנוער ואישרנו שורה של תכניות בפריסה רב שנתית, לטובת קידום נושאים רלוונטים לנוער האיכותי שלנו שאף זכה בפרס הנוער המתנדב בישראל. 

שינוי סדר העדיפויות , לצד הצורך להיערך לכך שהממשלה הקפיאה את פעילותה התקציבית בתחומים רבים לפחות עד לכינון ממשלה חדשה בסביבות יוני 2020, מחייב אותנו לערוך התאמות תקציביות בסעיפי התקציב   ולמצות עד תום כל מהלך אפשרי על מנת להמשיך ולתת את מערך השירותים האיכותי לתושבי העיר.. 

אנו נמשיך גם ב2020 את תנופת ההשקעות הניכרת בחינוך , תוך מתן דגש לשדרוג מערכות התקשוב ומתן דגש לטכנולוגיות מתקדמות להכשרת דור העתיד  ללימודים גבוהים ולשוק התעסוקה, תוך קידום בינוי הקריה האקדמית בסמוך לבית החולים ואזור תעשיית ההייטק.  נטפל ביתר שאת בנושא הנגישות הן במוסדות החינוך והן נמשיך  ונפתח את מערכות הרווחה והטיפול החברתי בתושב.

 

close