image

בית המשפט: צו ההריסה עומד בעינו

כבוד השופט יהודה ליבליין הורה לבעל אולם אירועים בחוף הקשתות, למשוך את בקשתו לביטול צו הריסה שהוציאה העירייה ולהעמיד על כנו את החלטת בית המשפט לפיה על בעלי האולם לפרק את חריגות הבנייה שעשו בנכס. בכך נתן בית המשפט תוקף להחלטת העירייה ותמיכה במאבק העיקש של העירייה כנגד חריגות בנייה במתחם הקשתות.

תאריך: 27-05-2019

מדובר בציון דרך נוסף במלחמה חסרת הפשרות כנגד בניות בלתי חוקיות המתבצעות בחוף הקשתות.
image

בתאריך 7.5.19 הוציא מהנדס העיר צו הריסה מנהלי לקירוי שבוצע לאולם אירועים בחוף הקשתות, אלא שבהמשך לצו פנה נציג אולם האירועים לבית המשפט וביקש לעכב את ביצוע צו ההריסה וכן להורות על ביטול הצו בהתאם לחוק.

 בית המשפט נעתר לבקשה והחליט במעמד צד אחד, לעכב זמנית את צו ההריסה וזאת עד לדיון במעמד הצדדים. בתאריך 21.5.19 התקיים דיון בבית המשפט ולאחר שבית המשפט עיין בבקשה של אולם האירועים ובתגובה של העירייה, המליץ כי יעשה נכון ב"כ אולם האירועים וימחק את בקשתו.

 חרף המלצת בית המשפט סירב הלה לעשות כן ובית המשפט דחה את המשך הדיון לצורך מתן החלטה, אלא שלמחרת הדיון, הגיש ב"כ המבקשת הודעה לבית המשפט בו הוא מבקש למחוק את בקשתו כאשר ההריסה תיעשה ע"י נציגי אולם האירועים.

בית המשפט נעתר לבקשה ומחק אותה.

 נציגי הלשכה המשפטית עו"ד מאיר בירנבוים ועו"ד ליחן צרפתי, אשר ייצגו את העירייה בבקשה לביטול הצו, מסרו כי מדובר בציון דרך נוסף במלחמה חסרת הפשרות כנגד בניות בלתי חוקיות המתבצעות בחוף הקשתות, כאשר המלצת בית המשפט לבעלי האולם לחזור בהם מהבקשה רק מוכיחה כי צו ההריסה המנהלי שהוצא ע"י העירייה הוא ראוי ומוצדק ולא היה ראוי מלכתחילה לבקש את עיכובו וכן את ביטולו.

close