image

לשכת ראש העיר

מתפקידה של הלשכה - לסייע בידי ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, בניהולה השוטף של העיר ולהוות חוליה מקשרת דינמית בינו לבין הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה, בחתירתו המתמדת להישגים עירוניים לטובת תושבי אשדוד.

לשכת ראש עיריית אשדוד מהווה מענה לפניותיהם של יזמים, המעונינים להקים לבנות ולפתח באשדוד חברות, עסקים ויוזמות בכל התחומים. 

לצד פעילותה בכל הקשור לאירוחן של משלחות ונציגויות מן הארץ והעולם, מהווה הלשכה את הקשר בין ראש העיר לבין שרים, חברי כנסת, מנכ"לים ומוסדות הממשלה השונים. 

במישור העירוני, מטפלת לשכת ראש העיר בפניותיהם של תושבים, תוך הפניית בעיותיהם ובקשותיהם לגורמי העירייה השונים, לטיפולם המקצועי, כמו גם בקשר בין מינהלי, אגפי, מחלקות ויחידות העירייה בתפקודן היומיומי.

  

close