image

דבר המנכ"ל

ניהול עיר מודרנית מחייב חשיבה "פורצת דרך" במגוון רחב של נושאים, שכולם יחד משפיעים על איכות החיים הכוללת של התושבים ועל שביעות רצונם. אשדוד היא העיר הישראלית – עיר לכל תושביה, ואנו מאמינים בשיפור איכות החיים ותחושת הביטחון האישי, תוך העמדת התושב במוקד ושיתופו בעשייה.
האהדה, הנאמנות וההעדפה הברורה של תושבינו למגוריהם בעיר, מעידים יותר מכל על תוצאות העשייה העירונית.

במקביל נמשכת ההשקעה בעתיד הכלכלי של העיר, בתרבותה, בילדינו ובהון האנושי שלנו – הן במקצועיותם ובשותפותם לתהליכים והן ברווחתם.

כמנכ"ל העירייה אני מופקד על שורת נושאים, ועיקריהם:

1. יישום מדיניות ראש העיר והנהלת העיר.
2. גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות, הנחייה בבניית תכניות עבודה שנתיות בהתאם לחזון רוה"ע.
3. פיקוח על עבודת מטה מאורגנת.
4. ניהול על של מינהלי , אגפי ומחלקות העירייה.
5. מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי העיר תוך התחשבות בצרכי כלל האוכלוסייה.

תנופת פיתוח והתחדשות עירונית מואצת מורגשת בכל רחבי אשדוד

תנופת התחדשות זו מאפיינת גם את פעילות העירייה בכל התחומים ומוצאת ביטויה, בין השאר, בדפוסי הניהול המתקדמים אשר הוכנסו לארגון ומחוללים שינוי משמעותי בתרבות הניהולית והארגונית שלו. דפוסי ניהול המאפיינים חברות עסקיות בעידן של תחרות וגלובליזציה, הם שיבטיחו שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות החיים של התושבים בעיר.
בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב הנמדדות על פי מטרות ויעדים ברורים ומדידים הנגזרים מחזון ראש העיר מציבים לנו קו הליכה והתקדמות ברור עם יכולת להגיב במהירות ובזריזות למציאות ולצרכים המשתנים, וזאת מבלי לאבד את הדרך שהתווינו לעצמנו.
אנו מחויבים לשירות איכותי, מדיד, ברור ושקוף.

בברכה,

אילן בן עדי

מנכ"ל העירייה

close